The Polytonic Project

πολυτονικό – πολυτονικά

Πολυτονικὸ πληκτρολόγιο keymangreek γιὰ Windows

keymangreek2Χαρακτηριστικά:

 • Τὸ κοινὸ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο ἐμπλουτισμένο μὲ περισπωμένη καὶ βαρεῖα, πνεύματα καὶ ὑπογεγραμμένη σὲ εὐμνημόνευτες θέσεις.
 • Μὲ ἐμφάνιση τονικῶν σημείων στὴν ὀθόνη ἐνῶ αὐτὰ πληκτρολογοῦνται, καὶ διόρθωση λαθῶν μὲ ἁπλὴ ἐπαναπληκτρολόγηση.
 • Μὲ πρόσθετους αὐτοματισμούς γιὰ γρήγορη πολυτονικὴ πληκτρολόγηση:
  • Αὐτόματη τοποθέτηση ψιλῆς στὶς λέξεις ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ α, ε, η, ι, ο, ω καὶ δασείας σ’ αὐτὲς ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ υ. Ἀναίρεση σὲ ἀρκτικόληκτα (Σ.τ.Ε.) καὶ ἀριθμητικά (τὸ αʹ μέρος).
  • Αὐτόματη μετακίνηση πνεύματος καὶ τόνου ἀπὸ τὸ πρῶτο στὸ δεύτερο φωνῆεν, ὅταν ἡ λέξη ἀρχίζει ἀπὸ δίφθογγο. Ἀναίρεση σὲ περίπτωση διαλυτικῶν.
 • Μὲ βοήθεια γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῶν κανόνων τοῦ πολυτονικοῦ.
 • Μὲ μηχανισμὸ ἐντοπισμοῦ τῶν πολυτονικῶν γραμματοσειρῶν τοῦ ὑπολογιστῆ.
 • Μὲ ἐνσωματωμένες ὁδηγίες χρήσεως.
 • Λειτουργεῖ σὲ ὅλες τὶς ἐφαρμογὲς Windows (MS Office, OpenOffice, IE, Firefox, Chrome, InDesign, κλπ.) καὶ σὲ ὅλα τὰ συστήματα Windows, 32-μπιτα καὶ 64-μπιτα.
 • Σχεδιασμένο ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ keymangreek / The Polytonic Project, ἀνεπτυγμένο μὲ τεχνολογία τῆς ἑταιρείας Tavultesoft. Προσφέρεται δωρεάν.

Δεῖτε:
Διάταξη πλήκτρων keymangreek γιὰ Windows
Ἐγκατάσταση keymangreek 2.0.2

Διάταξη πλήκτρων keymangreek γιὰ Windows

keymangr_kbd1

keymangr_kbd2

keymangr_kbd3

Ὁδηγίες ἐγκαταστάσεως keymangreek 2.0.2

 • Ἐάν ἔχετε ἤδη ἐγκαταστήσει προηγούμενη ἔκδοση τοῦ keymangreek, ἀπεγκαταστῆστε την μέσῳ τοῦ πίνακα ελέγχου τῶν Windows. Ἐπανεκκινῆστε τὸ σύστημά σας.
 • Ὁρίστε στὰ Windows ΔΥΟ πληκτρολόγια γιὰ τὴν ἑλληνική: τὸ σύνηθες γιὰ τὰ μονοτονικά καὶ ἕνα ἐπὶ πλέον γιὰ τὰ πολυτονικά. Ὁ ὁρισμὸς γίνεται μέσῳ τοῦ πίνακα ἐλέγχου –> τοπικὲς ρυθμίσεις –> Γλῶσσες –> Λεπτομέρειες –> Ρυθμίσεις
  Ἡ εἰκόνα θὰ εἶναι ὡς ἑξῆς:

  Ἂν ἔχετε ὁρίσει καὶ ἄλλες γλῶσσες, τὶς ἀφήνετε ὡς ἔχουν.
 • Κατεβάστε στὸν ὑπολογιστή σας καὶ ἐκτελέστε τὸ download-2.0.2keymangreek 2.0.2
  Ἀπαντῆστε “Next” στὴν ὀθόνη ὑποδοχῆς,
  Ἀποδεχθῆτε τοὺς ὅρους ἀδειοδότησης καὶ ξανὰ “Next”,
  Ἐπιλέξτε ἐγκατάσταση “typical” καί πατῆστε “Install”,
  Πατῆστε “Finish”.
 • Ξεκινῆστε τὸ keymangreek πατῶντας Ἔναρξη –> Ὅλα τὰ προγράμματα –> keymangreek –> keymangreek.
  Πατῆστε τὀν σύνδεσμο “Κάνετε τἰς ὰρχικἐς ρυθμίσεις τοῦ keymangreek” καὶ βεβαιωθῆτε ὅτι ἡ καρτέλλα “Γλῶσσες” έχει ὡς ἑξῆς:
  keyman_language_settings
  Πατῆστε OK. Μὴν πειράξετε τίποτε σὲ ἄλλες γλῶσσες ποὺ τυχὸν χρησιμοποιεῖτε (π.χ. ἀγγλικά, γαλλικά, κλπ.).
 • Βγεῖτε ἀπὀ τὸ keymangreek πατῶντας στὀ εἰκονίδιό του καὶ ἐπιλέγοντας “Ἔξοδος”.
 • Ἐὰν χρησιμοποιεῖτε Word, ἀκυρῶστε τὴν ἐπιλογή Word Options -> Proofing -> AutoCorrect Options -> Autoformat As You Type -> Ordinals (1st) with superscript.   (Ἑλληνιστί: Ρυθμίσεις -> Διόρθωση -> Ἐπιλογὲς αὐτόματης διόρθωσης -> Αὐτόματη μορφοποίηση κατὰ τὴν πληκτρολόγηση -> Τακτικὰ ἀριθμητικὰ (1ος) μὲ ἐκθέτες).
 • Σὲ ἐκδόσεις τοῦ Word πρὸ τοῦ 2007, ἀκυρῶστε τὶς  ἐπιλογές:
  Εργαλεία –> Επιλογές –> Επεξεργασία –> Αυτόματη εναλλαγή πληκτρολογίου
  Εργαλεία –> Επιλογές αυτόματης διόρθωσης –> Αυτόματη διόρθωση –> Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση
  Εργαλεία –> Επιλογές αυτόματης διόρθωσης –> Αυτόματη διόρθωση –> Διόρθωση ρυθμίσεων πληκτρολογίου
  Μορφή –> Αυτόματη μορφοποίηση –> Επιλογὲς –> Τακτικά αριθμητικά (1ος) με εκθέτες και “σ” στο τέλος της λέξης με “ς”
  Εργαλεία –> Επιλογἐς αυτόματης διόρθωσης –> Αυτόματη Μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση –> Τακτικα αριθμητικά (1ος) με εκθέτες και “σ” στο τέλος της λέξης με “ς”
 • Ἡ ἐγκατάστασή σας εἶναι ἕτοιμη.
 • Ἐπανεκκινῆστε τὸ keymangreek.
 • Γιὰ ὁδηγίες χρήσεως πατῆστε τὸ εἰκονίδιο τοῦ keymangreek καὶ ἐπιλέξτε “Ὁδηγίες χρήσεως”.
 • Τὸ keymangreek ἔχει δοκιμαστικὴ περίοδο 90 ἡμερῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δοκιμαστικῆς περιόδου δὲν χρειάζεσθε κωδικὸ ἐνεργοποίησης. Ἐφ’ ὅσον ἔχετε δοκιμάσει τὸ keymangreek καὶ ἔχετε ἀποφασίσει ὅτι τὸ θέλετε γιὰ μόνιμη χρήση, στεῖλτε μήνυμα μὲ τὸ ὀνοματεπώνυμό σας στὴν διεύθυνση adeliyanni παπάκι yahoo τελεία gr ἢ admin  παπάκι keymangreek τελεία gr γιὰ νὰ λάβετε κωδικὸ ἐνεργοποίησης. Ὁ κωδικὸς αὐτὸς παρέχεται δωρεάν καὶ εἶναι κοινὸς γιὰ ὅλες τὶς ἐκδόσεις τοῦ keymangreek.

Προσοχή! Τυχὸν ἀναπάντητα μηνύματά σας ἔχουν πιθανότατα ἐκληφθεῖ ὡς ἀνεπιθύμητα (spam). Παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μαζί μας.

Τελευταία ἐνημέρωση: 27/8/2017

The Polyτonic Project

Πληροφορικοὶ στὴν ὑπηρεσία τῆς διαχρονίας στὴν γλῶσσα μας
telno6932 193325

Εὐχαριστίες

Στούς φίλους καὶ χρῆστες τῶν προϊόντων μας γιὰ τὴν ἐνθάρρυνση καὶ τὰ ἐποικοδομητικά σχόλιά τους.

Στὸν γραφίστα Γιῶργο Καραμπιπέρη ποὺ δημιούργησε τὸν λογότυπο.

Σημείωση

Τὸ παρὸν ἔργο δὲν ἐπιδοτεῖται ἀπὸ πουθενά.
%d bloggers like this: