Πολυτονικὸ πληκτρολόγιο keymangreek γιὰ Windows

Χαρακτηριστικά:

 • Τὸ κοινὸ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο ἐμπλουτισμένο μὲ περισπωμένη καὶ βαρεῖα, πνεύματα καὶ ὑπογεγραμμένη σὲ εὐμνημόνευτες θέσεις.
 • Μὲ ἐμφάνιση τονικῶν σημείων στὴν ὀθόνη ἐνῶ αὐτὰ πληκτρολογοῦνται, καὶ διόρθωση λαθῶν μὲ ἁπλὴ ἐπαναπληκτρολόγηση.
 • Μὲ πρόσθετους αὐτοματισμούς γιὰ γρήγορη πολυτονικὴ πληκτρολόγηση:
  • Αὐτόματη τοποθέτηση ψιλῆς στὶς λέξεις ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ α, ε, η, ι, ο, ω καὶ δασείας σ’ αὐτὲς ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ υ. Ἀναίρεση σὲ ἀρκτικόληκτα (Σ.τ.Ε.) καὶ ἀριθμητικά (τὸ αʹ μέρος).
  • Αὐτόματη μετακίνηση πνεύματος καὶ τόνου ἀπὸ τὸ πρῶτο στὸ δεύτερο φωνῆεν, ὅταν ἡ λέξη ἀρχίζει ἀπὸ δίφθογγο. Ἀναίρεση σὲ περίπτωση διαλυτικῶν.

Λειτουργεῖ σὲ ὅλες τὶς ἐφαρμογὲς Windows (MS Office, OpenOffice, IE, Firefox, Chrome, InDesign, φυλλομετρητές, κλπ.) καὶ σὲ ὅλα τὰ συστήματα Windows, 32-μπιτα καὶ 64-μπιτα.
Σχεδιασμένο ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ Polytonic Project, ἀνεπτυγμένο μὲ τεχνολογία Keyman Developer.

Δεῖτε:
Ἐγκατάσταση keymangreek 3.0.1

Διάταξη πλήκτρων keymangreek γιὰ Windows

Μὲ κόκκινο ἡ δασεῖα, ψιλή, περισπωμένη, βαρεῖα. Γιὰ π.χ., δασεῖα-περισπωμένη (αἷμα), πατᾶμε διαδοχικὰ δασεῖα καὶ περισπωμένη ἢ περισπωμένη καὶ δασεῖα.
Τά ἴδια πλῆκτρα ἀκολουθούμενα ἀπὸ κενό, παράγουν τὶς ἀγκύλες καὶ τὸ single quote.

Μὲ SHIFT, πάνω ἀπὸ τὴν περισπωμένη, ἡ ὑπογεγραμμένη. Τὰ διαλυτικὰ στὴν γνωστὴ θέση τους.

Μὲ ALT οἱ ἀρχαϊκοὶ χαρακτῆρες καὶ τὸ εὐρὼ στὴν θέση τοῦ δολλαρίου.

Ὁδηγίες ἐγκαταστάσεως keymangreek 3.0.1

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ἀφορᾶ συστήματα Windows7 καὶ μεταγενέστερα.

Σὲ Win/XP ἢ Vista ἐγκαταστῆστε τὴν ἔκδοση 2.0.2.

 • Ἐάν ἔχετε ἤδη ἐγκαταστήσει προηγούμενη ἔκδοση τοῦ keymangreek, ἀπεγκαταστῆστε την μέσῳ τοῦ πίνακα ελέγχου τῶν Windows.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Ἡ μεταφόρτωση (κατέβασμα) πρέπει νὰ γίνει μὲ τὴν χρήση τοῦ Mozilla Firefox, ὄχι τοῦ Google Chrome ἢ τοῦ Edge.

 • Κατεβάστε στὸν ὑπολογιστή σας καὶ ἐκτελέστε τὸ keymangreek 3.0.1. Ἀπαντῆστε “Next” στὴν ὀθόνη ὑποδοχῆς.
 • Ἀποδεχθῆτε τοὺς ὅρους ἀδειοδότησης καὶ ξανὰ “Next”.
 • Ἐπιλέξτε ἐγκατάσταση “typical” καί πατῆστε “Install”.
 • Πατῆστε “Finish”. Ἡ ἐγκατάσταση ἔχει ὁλοκληρωθεῖ.
 • Ξεκινῆστε τὸ keymangreek καὶ πατῆστε τὸ πλῆκτρο “ΕΝΑΡΞΗ”. Ἀναζητῆστε τὸ εἰκονίδιο τοῦ keymangreek στὴν γραμμὴ ἐργασιῶν (κάτω δεξιὰ) τῆς ὀθόνης σας. Πατῆστε πάνω του καὶ ἀπὸ τὸ μενοῦ ἀνοῖξτε, τυπῶστε καὶ ἀκολουθῆστε τὶς ὁδηγίες χρήσεως.

Ἐὰν χρησιμοποιεῖτε Word, ἀκυρῶστε τὶς ἐπιλογές:

Word Options -> Proofing -> AutoCorrect Options -> Autoformat As You Type -> Ordinals (1st) with superscript.   (Ἑλληνιστί: Ρυθμίσεις -> Διόρθωση -> Ἐπιλογὲς αὐτόματης διόρθωσης -> Αὐτόματη μορφοποίηση κατὰ τὴν πληκτρολόγηση -> Τακτικὰ ἀριθμητικὰ (1ος) μὲ ἐκθέτες).

Word Options -> Proofing -> AutoCorrect Options -> AutoCorrect -> Autoformat -> Ordinals (1st) with superscipt.   (Ἑλληνιστί: Ρυθμίσεις -> Διόρθωση -> Ἐπιλογὲς αὐτόματης διόρθωσης -> Αὐτόματη μορφοποίηση -> Τακτικὰ ἀριθμητικὰ (1ος) μὲ ἐκθέτες).

Word Options -> Proofing -> AutoCorrect Options -> AutoCorrect -> Replace text as you type.   (Ἑλληνιστί: Ρυθμίσεις -> Διόρθωση -> Ἐπιλογὲς αὐτόματης διόρθωσης -> Αὐτόματη διόρθωση -> Ἀντικαταστῆστε κείμενο ἐνῶ πληκτρολογεῖτε).

Σὲ ἐκδόσεις τοῦ Word πρὸ τοῦ 2007, ἀκυρῶστε τὶς  ἐπιλογές:
Εργαλεία –> Επιλογές –> Επεξεργασία –> Αυτόματη εναλλαγή πληκτρολογίου
Εργαλεία –> Επιλογές αυτόματης διόρθωσης –> Αυτόματη διόρθωση –> Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση
Εργαλεία –> Επιλογές αυτόματης διόρθωσης –> Αυτόματη διόρθωση –> Διόρθωση ρυθμίσεων πληκτρολογίου
Μορφή –> Αυτόματη μορφοποίηση –> Επιλογὲς –> Τακτικά αριθμητικά (1ος) με εκθέτες και “σ” στο τέλος της λέξης με “ς”
Εργαλεία –> Επιλογἐς αυτόματης διόρθωσης –> Αυτόματη Μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση –> Τακτικα αριθμητικά (1ος) με εκθέτες και “σ” στο τέλος της λέξης με “ς”

Τελευταία ἐνημέρωση: 19/5/2021

Ὁ ἱστότοπος ἔχει κατασκευασθεῖ μὲ τὸ WordPress.com.

Πάνω ↑

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: