Πολυτονικὲς γραμματοσειρές

Ἔχομε δοκιμάσει καὶ προτείνομε τὶς ἑξῆς πολυτονικὲς γραμματοσειρὲς ποὺ προσφέρονται δωρεὰν μὲ ἀπαγόρευση πωλήσεως σὲ τρίτους. Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἀξίζουν στοὺς Τ. Κατσουλίδη, Γ. Μαθιόπουλο καὶ Γ. Δοῦρο ποὺ δημιούργησαν τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς γραμματοσειρὲς αὐτές.

Δεῖτε δείγματα τῶν γραμματοσειρῶν αὐτῶν ἐδῶ.

Artemisia: Γραμματοσειρὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Τυπογραφικῶν Στοιχείων, σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν ζωγράφο-χαράκτη Τάκη Κατσουλίδη τὸ 1994, διανεμόμενη βάσει τῆς SIL Open Font License. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Gentium Plus: Βραβευμένη γραμματοσειρὰ τῆς SIL ποὺ καλύπτει λατινικά, κυριλλικά καὶ ἑλληνικά. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

GFS Bodoni Classic: Ἡ κλασσικὴ γραμματοσειρὰ τοῦ 18ου αἰ. δημιουργημένη ἀπὸ τὸν ἰταλὸ σχεδιαστὴ τυπογραφικῶν στοιχείων GianBattista Bodoni καὶ μεταφερμένη ψηφιακὰ ἀπὸ τὸν Γ. Μαθιόπουλο τῆς Ἑταιρείας Ἑλληνικῶν Τυπογραφικῶν Στοιχείων. Ἰδιαίτερα κατάλληλη γιὰ κλασσικὰ κείμενα. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

GFS Didot: Ἐνημερωμένη ἐκδοχὴ τῆς γνωστῆς γραμματοσειρᾶς τοῦ 19ου αἰ. σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Τάκη Κατσουλίδη καὶ ψηφιοποιημένη ἀπὸ τὸν Γιῶργο Μαθιόπουλο τῆς Ἑταιρείας Ἑλληνικῶν Τυπογραφικῶν Στοιχείων. Ἐπίσης κατάλληλη γιὰ κλασσικὰ κείμενα. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

GFS Porson: Σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Γιῶργο Μαθιόπουλο, γραμματοσειρὰ βασισμένη στὴν ἀντίστοιχη τοῦ Cambridge University Press τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰ. Χρησιμοποιήθηκε εὐρύτατα στὶς κλασσικὲς ἐκδόσεις Μ. Βρετανίας καὶ ΗΠΑ. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Source Sans Pro: Γραμματοσειρὰ sans serif σχεδιασμένη ἀπὸ τὴν ἑταιρεία Adobe. Διανέμεται βάσει τῆς SIL Open Font License. Πέραν τῶν κανονικῶν καὶ ἐντόνων γλυφῶν, περιέχει καὶ λεπτές (light), πολὺ λεπτές (extralight) καὶ ἡμιέντονες (semibold) γλυφές. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Aroania: Σύγχρονη ἐκδοχὴ τῆς γραμματοσειρᾶς New Hellenic τοῦ Victor Scholderer, σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Γιῶργο Δοῦρο, βασισμένη στὴν Verdana. Διατίθεται ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν δημιουργό. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Alfios: Σχεδιάσθηκε ἀπὸ τὸν Didot καὶ χαρίσθηκε μαζὶ μὲ τὸ τυπογραφεῖο του στὸ Ἑλληνικὸ κράτος ἀπὸ τὸν γιό του. Τὰ πλάγια πεζὰ σχεδιάσθηκαν ἀπὸ τὸν Richard Porson καὶ πρωτοχρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ Cambridge University Press τὸ 1810. Ἡ παροῦσα ψηφιοποίηση ὀφείλεται στὸν Γιῶργο Δοῦρο. Διατίθεται ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν δημιουργό. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Avdira: Βασίζεται στὴν γραμματοσειρὰ ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Δημήτριος Δαμίλας στὸ Μιλάνο τὸ 1493 γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Ἰσοκράτους. Ἡ παροῦσα ψηφιοποιημένη ἐκδοχὴ ὀφείλεται στὸν Γιῶργο Δοῦρο. Διατίθεται ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν δημιουργό. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Aegean: Σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Γιῶργο Δοῦρο, περιέχει ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ Αἰγαῖο: ἀπὸ μουσικὰ σύμβολα καὶ ἀριθμοὺς μέχρι τὴν γραμμικὴ Α καὶ Β καὶ τὰ σύμβολα τοῦ δίσκου τῆς Φαιστοῦ. Διατίθεται ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν δημιουργό. Φορτῶστε την ἀπὸ ἐδῶ.

Times New Roman, Verdana, Tahoma, Arial, Palatino linotype: Γραμματοσειρὲς τῶν Windows ὑποστηρίζουσες καὶ πολυτονικὰ ἑλληνικά. Προφορτωμένες στὰ Windows.

14 σκέψεις πάνω στὸ “Πολυτονικὲς γραμματοσειρές

Add yours

 1. Καλησπέρα. Μία ἐξαιρετικὴ γραμματοσειρὰ εἶνε ἡ Asea (ἐπίσης τοῦ Δρούρου, http://users.teilar.gr/~g1951d/). Εἶνε οὐσιαστικὰ ἡ alfios μὲ 2 διαφορές. Οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα εἶνε ἐγγύτερα τῶν γραμμάτων καὶ ὑποστηρίζει πλάγια πολὺ διαφορετικά, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ὑπάρχουν παντοῦ (μόλις τὰ δοκιμάσεις θὰ τὸ καταλάβῃς, ὁμοιάζουν ἐκπληκτικὰ μὲ τὴν γραμματοσειρὰ τοῦ πρωτοτύπου στὶς ἐκδόσεις τοῦ Κάκτου). Ἀκόμη εἶνε ἀνεβαθμισμένη πλήρως ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν «παρατημένη» alfios. Φυσικὰ ὅλες οἱ ἀνωτέρω εὑρίσκονται στὰ repos τῶν Debian based Linux διανομῶν καὶ Fedora (τουλάχιστον τῶν Red Hat). Ἐξαιρετικὴ εἶνε καὶ ἡ Minion Pro. Ἂν θέλῃς μπορῶ νὰ προσθέσω γενικὰ μερικὲς εὔχρηστες, ἂν ὄχι αὐτὲς εἶνε οἱ βασικές.

  Μοῦ ἀρέσει


 2. Κατ’ ἐμὲ αὐτὲς εἶνε οἱ χρησιμώτερες. Προσέτι θὰ προσέθετα καὶ μερικὲς ἀκόμη τῆς GFS (π.χ. τὴν συχνάκις ἀπαντῶσα βιβλιογραφικῶς Gatalea). Γραμματοσειρὲς ὅπως ἡ athena ἀπαντῶνται ἐν παλαιτέροις ἐκδόσεσι (βλ. συμπόσιον Συκουτρῆ ἑστίας κ.τ.λ.), ἄρα ὡς χρήσιμη τὴν τοποθέτησα.

  Μοῦ ἀρέσει

 3. Ἡ γραμματοσειρὰ Alfios (ὅπως καὶ ἡ Asea) ἔχει ἄλλες τρεῖς μορφές: ἔντονη, πλάγια, πλάγια ἔντονη. Ἐδῶ ἔχετε μόνο τὴν κονονικὴ (τὴν ὄρθια) βλ. https://fonts2u.com/search.html?q=alfios. Εἶπα καὶ ἀλλοῦ ὅτι εἶναι ἀπὸ τὶς ὡραιότερες γραμματοσειρές. Βασίζονται στὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχε χαράξει ὁ Firmin Didot (1764-1836), τὰ ὁποῖα ἦταν ἐπὶ πολλὰ χρόνια τὰ πιὸ συνηθισμένα στὴν ἑλληνικὴ τυπογραφία. Μοῦ παρουσιάζουν ὡστόσο καὶ οἱ δύο ἕνα πρόβλημα. Τὸν σύνδεσμο «καὶ» τὸν γράφουν αὐτόματα σὰν «κ» μὲ μία οὐρίτσα. Ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἀλλαγῆς εἶναι ἀδύνατη.

  Μοῦ ἀρέσει

  1. Τὸ πρόβλημα ποὺ ἀναφέρετε δὲν ἐμφανίζεται στὶς δικές μας δοκιμές, π.χ., στὸ Microsoft Office 2007, ὅπου χρησιμοποιήσαμε τὴν Alfios γιὰ νὰ ἐλέγξομε τὸ σύμπτωμα ποὺ περιγράφετε. Ἂν θέλετε, δῶστε μας περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς πατᾶτε ὅταν ἐμφανίζεται ὁ ἐν λόγῳ χαρακτῆρας (ὁ ὁποῖος παρεμπιπτόντως παράγεται ἀπὸ τὸ keymangreek μὲ τὸν συνδυασμὸ πλήκτρων Alt-7 ποὺ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸ κάππα).

   Μοῦ ἀρέσει

 4. Χρησιμοποιῶ τὸ Libre Office ἐπίτηδες γιὰ νὰ ἐφαρμόζω τὸν πολυτονικὸ διορθωτὴ ποὺ παρέχετε. Παλαιότερα ποὺ χρησιμοποιοῦσα τὸ Microsoft Office, δὲν εἶχα πρόβλημα μὲ τὶς γραμματοσειρὲς αὐτές. Τώρα, μὲ τὸ ποὺ γράφω «καί», μετατρέπεται αὐτόματα σὲ συντομογραφία «κ». Ἁπλῶς γράφω, δὲν πατάω κάτι ἄσχετο. Αὐτὸ γίνεται σὲ ὅλο τὸ κείμενο, ἐκτὸς καὶ ἂν προηγεῖται τελεῖα. Ὅταν πάλι ἀνοίγω τὶς ἴδιες γραμματοσειρὲς στὸ πρόγραμμα προβολῆς τοῦ ὑπολογιστῆ, ὁ στίχος τοῦ Κάλβου ἐμφανίζεται καὶ αὐτὸς μὲ τὸ ἴδιο πρόβλημα: «Θέλει ἀρετὴ κ τόλμη ἡ ἐλευθερία». Ἐννοεῖται πὼς μὲ τὶς ἄλλες γραμματοσειρὲς δὲν ὑφίσταται τέτοιο ζήτημα.

  Μοῦ ἀρέσει

  1. Δοκιμάσαμε τὴν Alfios στὸ LibreOffice 5.1.3.2 καὶ δουλεύει κανονικά. Ὁμοίως καὶ στὸ Open Office 4.1.3 καὶ στὸ Microsoft Word 2007.
   Στὶς γραμματοσειρὲς τοῦ κ. Δούρου, πράγματι ὁ στίχος τοῦ Κάλβου εἶναι γραμμένος μὲ “ϗ”. Αὐτὸ ὅμως δὲν σχετίζεται μὲ τὴν λειτουργία τῆς γραμματοσειρᾶς.
   Μόνη περίπτωση ὁ ἐπεξεργαστὴς κειμένου σας νά λειτουργεῖ ὅπως περιγράφετε εἶναι νὰ ἔχει κάπου στὸ LibreOffice ὁρισθεῖ αὐτόματη ἀντικατάσταση τοῦ “καί” μὲ τὸ “ϗ”. Πηγαίνετε στὸ Ἐργαλεῖα -> Αὐτόματη διόρθωση -> Ἐπιλογὲς αὐτόματης διόρθωσης -> Ἀντικατάσταση καὶ ἐλέγξτε ἂν ὑπάρχει αὐτόματη ἀντικατάσταση τοῦ “καί” μὲ τὸ “ϗ”. Ἂν ναί, διαγράψτε την.

   Μοῦ ἀρέσει

   1. Δοκίμασα αὐτὸ ποὺ λέτε. Στὴ λίστα μὲ τὴν αὐτόματη διόρθωση δὲν ὑπῆρχε καμμία προεπιλογή, ἦταν κενή. Τελικὰ ἀποφάσισα νὰ ἐγκαταστήσω τὸ OpenOffice. Τὸ πρόβλημα ἔχει ἐν μέρει διορθωθεί. Ὅταν ὅμως πληκτρολογῶ τὴν ἀπόστροφο ὡς (᾿) μὲ AltGr+(”) (ἀριστερὰ τοῦ ENTER), τὸ «καὶ» ξαναγίνεται αὐτομάτως συντομογραφία (κ). Ὅταν τὴν πληκτρολογῶ μὲ σκέτο (”) δὲν ὑπάρχει πρόβλημα. Διαπίστωσα, ἐπίσης, πὼς οἱ γραμματοσειρὲς αὐτὲς ἔχουν ἄλλο σύμβολο γιὰ τὴν κανονικὴ ἀπόστροφο. Πάντως, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ στίχος τοῦ Κάλβου ἐμφανίζεται ἔτσι (ὅπως παραδέχεστε καὶ σεῖς), οἱ γραμματοσειρὲς ἔχουν κάποιο ἐλάττωμα καὶ καλὸ εἶναι, σὲ μία νεώτερη ἔκδοσή τους, νὰ διορθωθοῦν.

    Μοῦ ἀρέσει

   2. Στὶς δικές μας δοκιμὲς ἡ Alfios λειτουργεῖ κανονικὰ καὶ ἑπομένως δὲν βρίσκομε πρόβλημα.
    Ὁ στίχος τοῦ Κάλβου ἐμφανίζεται μὲ ϗ διότι ἔχει πληκτρολογηθεῖ μὲ ϗ. Αὐτὸ δὲν εἶναι πρόβλημα τῆς γραμματοσειρᾶς· εἶναι ἐπιλογὴ αὐτοῦ ποὺ ἀντέγραψε τὸν στίχο. Ἡ γραμματοσειρὰ ὑποστηρίζει κανονικὰ ὁλόκληρο τὸ πολυτονικὸ ἀλφάβητο, μαζὶ καὶ τοὺς εἰδικοὺς χαρακτῆρες, π.χ., τὸ ϗ͵Ͽ, κλπ.
    Ἂν ἔχετε ἄλλες ἐρωτήσεις πάνω στὴν γραμματοσειρά, προτείνομε νὰ ἀπευθυνθῆτε στὸν δημιουργό της, κ. Γ. Δοῦρο.

    Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.

Ὁ ἱστότοπος ἔχει κατασκευασθεῖ μὲ τὸ WordPress.com.

Πάνω ↑

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: